HerpenOnline
en Carnavalherpen wordt u aangeboden door ondernemers vereniging Herpen Overlangel www.carnavalherpen.nl www.herpenonline.nl

Nieuws

Faillissement ANGO

Datum: 14-9-2016

Faillissement ANGO: Goede Doelen Week Herpen verdeelt opbrengst.
Het was even schrikken geblazen toen er vol verbazing in een weekblad werd gelezen dat de ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) failliet was verklaard.
Toen de Goede Doelen Week Herpen werd georganiseerd was men hiervan niet op de hoogte, zodat de ANGO werd opgenomen in de 8 goede doelen waarvoor werd gecollecteerd.
Het mooie bedrag van 740,00 euro werd overgemaakt naar de bankrekening van de ANGO.
Omdat dit bedrag na het uitspreken van het faillissement was binnengekomen, werd een verzoek van De Goede Doelen Week Herpen aan de curator gericht om het bedrag terug te storten, hetgeen ook is gebeurd.
Na overleg binnen de werkgroep is besloten om het bedrag van 740,00 euro te verdelen over drie organisatie in Herpen die met de doelgroep “mensen met beperking”werken, te weten Ons Klupke, Hulphond en Bloesem. Op deze manier komt het door de inwoners van Herpen gegeven bedrag aan de ANGO terecht bij de doelgroep.
In 2017 zal de Goede Doelen Week Herpen de ANGO dus niet meer opnemen in de collecte.

Nieuwsbrief Dorpsraad Herpen

Datum: 6-9-2016

Nieuwsbrief
Dorpsraad Herpen
De openbare vergadering, die gepland staat op 13 september 2016, zal komen te vervallen.
We zijn van mening dat er onvoldoende zaken zijn om een volledige vergadering te vullen. Momenteel is door ziekte ook de menskracht onvoldoende. Graag stellen we jullie op de hoogte van een deel van de lopende projecten.

Wonen in het Dorpsraadgebied Herpen:
Met het oog op de toekomst is de Dorpsraad druk bezig om gegevens te bundelen over het woningaanbod in het Dorpsraadsgebied. Met behulp van deze gegevens wil de Dorpsraad de volgende openbare vergadering (op dinsdag 11 oktober) een thema-avond houden over wonen in Herpen. Op deze avond wil de Dorpsraad de Herpse bewoners onder andere informeren over de bouwmogelijkheden in Herpen. Hoeveel huurwoningen en hoeveel koopwoningen heeft Herpen? De Herpse bevolkingspopulatie verandert, zijn er voldoende seniorenwoningen?
Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun woning blijven wonen. Hoe gaat de woningbouwstichting daarmee om? Maar ook welke maatregelen neemt de gemeente qua wonen en qua zorg? Kunnen we genieten van een leefbare en veilige leefomgeving? Hoe is het woningtoewijzingssysteem dat Mooiland hanteert en wat is de behoefte van mensen?
Dus zet deze datum nu al in de agenda of op de kalender!

Groenploeg:
Er is een nieuwe actieve Groenploeg. Piet Verhoeven en Jan van de Berg zijn samen aanspreekpunt voor het praktijkgedeelte en Anny van Geffen ondersteunt het team organisatorisch en administratief. We zijn van plan om de aangemelde vrijwilligers op korte termijn uit te nodigen om de aflopen maanden te evalueren. In Overlangel moeten nog aanvullende afspraken gemaakt worden. Dit punt wordt ingebracht bij het eerstvolgende Klankbordoverleg in Overlangel. Naar een definitieve plek voor de aanhanger wordt nog gezocht.

Postcodes Post NL:
Post NL gaat alleen post bezorgen op bestaande postcodes gekoppeld aan een woonplaats. Dat zou kunnen inhouden dat in Keent en Neerloon geen post meer wordt bezorgd, want post voor 5371 gaat naar Ravenstein. De gemeente wil dat voorkomen en gaat het woonplaatsenbesluit aanpassen. Keent en Neerloon krijgen een eigen postcode. Koolwijk kan kiezen voor een eigen postcode of gewoon de postcode van Herpen. Dit moet in overleg met de bewoners van Koolwijk en wordt voorgelegd aan de Klankbordgroep Koolwijk.

Rogstraat:
Zoals u heeft kunnen zien is al voor de vakantie voortvarend gestart met de werkzaamheden aan de Rogstraat. In de bouwvakvakantie is deels doorgewerkt. Het werk ligt op schema.
Dinsdag 30 augustus was er letterlijk sprake van een “kink in de kabel”. Tijdens het werk werd een internetkabel geraakt waardoor tijdelijk geen telefoon- en internetverkeer mogelijk was. Ook het tankstation was tijdelijk buiten werking. Met man en macht is gewerkt aan het herstel en na enkele uren was het euvel weer hersteld. Wij willen er u nog op wijzen dat u bij klachten/vragen terecht kunt bij de uitvoerder op het werk (in de keet).

Basisschool 't Schrijverke
Er is onlangs gesproken met ouders en andere belanghebbenden over een mogelijke plek van de school. Tevens heeft er overleg plaatsgevonden met de gemeente en Mooiland. Hierbij was een vertegenwoordiging van de Dorpsraad aanwezig. Als Dorpsraad blijven we dit proces heel betrokken volgen.

?
Uitbreiding Geitenhouderij:
De voorgenomen uitbreiding heeft in ons Dorpsraadgebied geleid tot veel onrust en onbegrip.
Dit heeft de gemeente Oss meegenomen in het overleg met de ondernemer(s). De uitkomst van het overleg tussen gemeente en ondernemer(s) is dat de aanvraag wordt ingetrokken en dat partijen “op zoek gaan naar een toekomstgerichte oplossing waarin de belangen van alle partijen zo goed mogelijk in balans zijn. Dit proces wordt begeleid door onafhankelijke deskundigen van het Urgentieteam Veehouderij”. Omdat de vergunningaanvraag is ingetrokken reageert de gemeente Oss niet meer individueel op de ingediende zienswijzen. Iedereen die zienswijzen heeft ingediend is hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze zienswijzen zullen wel worden meegewogen in een toekomstige oplossing. De Dorpsraad zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en u informeren zodra er nieuws te melden is.

Huisvesting Vergunninghouders:
De vergunningaanvragen voor huisjes Gepkespad en Waterstraat zijn nog niet binnen. De verwachting is dat oktober/november de eerste huisjes kunnen worden bewoond.
Mooiland heeft de woning aan de Kruisstraat 47 in Herpen aangeboden voor de kamergewijze verhuur aan 3 vergunninghouders. Deze woning zal naar verwachting in september bewoond worden. De initiatiefgroep is bezig met het werven van Herpse vrijwilligers voor de begeleiding van de nieuwe Herpenaren. Binnenkort komt er een interview met de heer Olde Loohuis hierover op Omroep Walraven. Er komt een bijeenkomst om deze vrijwilligers te informeren over taken en belasting. Vluchtelingenwerk blijft verantwoordelijk. Deze bijeenkomst staat 27 september gepland.

Parkeerverbod Schoolstraat:
Er zijn problemen voor vrachtwagens als zij door de Schoolstraat willen rijden. In de Schoolstraat wordt tweezijdig geparkeerd. Onduidelijk is of het parkeren alleen nu een probleem is, tijdens de reconstructie van de Rogstraat, of een permanent probleem. Met betrekking tot dit vraagstuk zullen we op korte termijn aanvullende informatie inwinnen bij de gemeente.

Voorzieningenkaart:
De Dorpsraad is het niet volledig eens met de gang van zaken over het uitvoeren van de Voorzieningenkaart Herpen voor wat betreft de sport- en ontmoetingsvoorzieningen in Overlangel. We zijn van plan op korte termijn in overleg te treden met de verantwoordelijk wethouder en onze aandachtswethouder om de zaak te bespreken.

Speeltuintje Teekenhof:
Er is door inwoners een bezwaarschrift ingediend over het Speeltuintje bij het Teekenhof. Er wordt hierover in overleg getreden met de gemeente om tot een passende oplossing te komen.

Zichtbaarheid haaientanden op de weg:
Bij het bejaardencentrum in Herpen zijn de haaientanden niet meer zichtbaar. Verkeerstechnisch is dit heel lastig en leidt tot een gevaarlijke situatie. De gemeente wordt verzocht dit te herstellen.

Graag zien we jullie op de resterende openbare vergaderingen van dit kalenderjaar.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Herpen


Bônlander Hofkapel houdt eerste Herpse Bierproeverijavond

Datum: 3-9-2016

De Bônlander Hofkapel houdt zaterdag 17 september in samenwerking met Café-zaal Thekes een speciaalbierproeverij. Dit gebeurt in het kader van de Bônlander Hofkapel 2.0. Met deze toevoeging aan de naam wil de club aangegeven dat ze een nieuwe weg zijn ingeslagen.De Hofkapel bestaat inmiddels 53 jaar en speelde in die jaren voornamelijk Egerländer en Tsjechische muziek. Tijdens de carnaval wordt ieder jaar afgeweken van dit vaste repertoire en spelen ze feest- en amusementsmuziek. Begin 2016 hebben de leden van de hofkapel besloten dat amusementsmuziek een vast onderdeel binnen het repertoire moest gaan worden.
Om deze 'make over' kracht bij te zetten, is ook een nieuw outfit aangeschaft. Deze nieuwe outfit en de nieuwe amusementsmuziek, wil de hofkapel graag presenteren. En wat is er dan mooier om dat te doen tijdens een speciaalbieravond. Daar liggen namelijk de kwaliteiten van de leden, bij muziek maken en bier drinken. Een ideale combinatie.


Bierkenner
Wanneer de Bônlander Hofkapel iets organiseert, dan is dat geen half werk. Ook de Bierproeverij wordt een zeer speciale avond, ga daar maar vanuit. Daarnaast zorgt Thekes voor heerlijke speciaalbiertjes op tap en op fles. De hoofdprijs van de avond is de titel voor beste speciaalbierkenner (lees ook echt 'kenner' en niet 'drinker'). Het wordt een serieuze wedstrijd met naast proeven ook nog een bierquiz.
Er wordt gestreden in teams van drie personen. Aan het einde van de avond is er een winnend team en wordt iemand gekroond tot 'de beste speciaalbierkenner'. Naast eeuwige roem, zijn er ook toepasselijke prijzen.

Vijf generaties

Datum: 3-9-2016

Met de geboorte van Jayci Peters op 1 augustus telt de familie Peters-Konings-Janssen uit Overlangel/Herpen nu vijf nog levende generaties. Een mooie reden voor een familieportret. Op de foto de kleine Jayci met trotse mama Rachel Peters-Konings (21), opa Geert Konings (46), overgrootmoeder Mientje Konings-Janssen (68) en betovergrootmoeder Marie Janssen-Van den Akker (92).

Nieuwsberichten ouder dan een maand tonen

Agenda

September 2016

17 - Bierproefwedstrijd: Thekes: 20.30 uur (zie nieuws)

November 2016

5 - Saterday Night At The Movies: zaal Thekes: 20.00 uur (nader nieuwsbericht volgt)

December 2016

26 - Kerstviering mmv Brassband St.Hubertus: 11.00 uur parochiekerk Herpen